Projektgazda bemutatása

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

A projektgazda a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény) fenntartója. A Fenntartó Pécsett, Pilisvörösváron működtet oktatási intézményeket, Baján társfenntartó. Jelen projekt keretében pécsi intézményét kívánja fejleszteni a DDOP-2009-3.1.2.A/2F pályázat támogatási forrásának igénybevételével.

A Koch Valéria Iskolaközpont vonatkozásában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2004. júl.1-től vette át a fenntartói jogot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 1993. évi LXXVII.tv. 47. § (3)-(4) bekezdéseiben írtak (a kisebbségekről szóló tv.) alapján, és az 1993. évi LXXIX tv. (közoktatási tv.) és a kisebbségekről szóló tv. 47.§ (6).a/pontja alapján az Oktatási Minisztériummal közoktatási megállapodást kötött.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata működéséről

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) a magyarországi német népcsoport országos és regionális politikai és érdekképviseleti szerve.  Az önkormányzat jogi személy, feladatait és hatásköreit a közgyűlés gyakorolja. A jelenlegi közgyűlést 2011-ben választották meg, a mandátum 4 évre szól. A közgyűlést Heinek Ottó elnök képviseli. Az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos hivatali teendők ellátására a közgyűlés hivatalt hozott létre.

A fenntartó célja a fejlesztés kapcsán

Az MNOÖ a kisebbségi törvényben garantált jogai révén a kulturális autonómia kiteljesítését tűzte ki céljául. Ennek egyik eleme a kisebbség kulturális és oktatási intézményeinek átvétele saját fenntartásba, új intézmények létesítése és fejlesztése.

A Koch Valéria Iskolaközpont a németség által legsűrűbben lakott régióban található MNOÖ intézmény. A fejlesztés eredményeként a Koch Valéria Iskolaközpontban a korszerű módszerek alkalmazásához szükséges és a gazdaságos fenntartást biztosító infrastrukturális feltételek és ezt kiegészítő tárgyi és szakmai-tartalmi elemek kerülnek kialakításra. Óvodai férőhelyek száma 25-tel nő, a csoportok létszáma optimálissá válik. Regionális viszonylatban a régió nemzeti és etnikai összetételében markánsan jelen lévő német nemzetiség oktatási körülményeinek javulása, kultúrájának, szellemi életének megerősítése valósul meg. A fejlesztés hatására tovább erősödik az intézmény szakmai kompetenciája, lehetőség nyílik a szakmai innovációk megismertetése a régió egyéb nemzetiségi oktatást végző intézményeivel.